REGULAMENT TOMBOLA 01 IUNIE 2021

“PEDALEAZA IN VALHALLA”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

« PEDALEAZA IN VALHALLA »(denumita in cele ce urmeaza “Tombola”) este organizata de S.C. VALHALLA INVEST SRL cu sediul in Bacau, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J04/1319/2021, Cod Unic de Inregistrare RO 31033490 – denumita in continuare “Organizator” si se va desfasura pe pagina de Facebook “Beraria Valhalla” prin intermediul evenimentului ”PEDALEAZA in VALHALLA”.

Participantii la Tombola (denumiti in continuare “Utilizatori”) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public online pe pagina de Facebook “Beraria Valhalla” .

Tombola nu este in niciun fel sposorizata, aprobata, administrata sau asociata cu Facebook.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial, aceste modificări urmând să intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost anuntate oficial in mediul online.

SECTIUNEA 2. CONDITII DE PARTICIPARE

Prin participarea la Tombola, fiecare Utilizator isi declara irevocabil intentia de a participa si este de acord cu prezentul Regulament, pe care l-a citit si pe care se obliga sa il respecte in integralitate.

La Tombola poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, care poseda un cont valid pe pagina de web www.facebook.com.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 12 – 31.05.2021 pe paginile de Facebook “Beraria Valhalla” si evenimentul “ PEDALEAZA IN VALHALLA”.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Utilizatorii sunt invitati sa participe la Tombola, prin completarea unui talon de tombola disponibil in locatia Beraria Valhalla.

Talonul, poate fi obtinut in mod gratuit, fiind disponibil pentru toti clientii Berariei Valhalla, ca urmare a consumatiei inregistrate de minim 100 lei pe nota emisa.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul Tombolei se va oferi 1(una) bicicleta marca Pegas, adecvata varstei copilului mentionat de catre castigator la momentul extragerii premiului.

SECTIUNEA 6. SELECTAREA CASTIGATORILOR

Selectarea castigatorilor se va face in mod aleatoriu, acestia fiind desemnati prin tragere la sorti din randul tuturor Utilizatorilor inscrisi in mod valid la Tombola.

Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 01 Iunie 2021, in prezenta echipei constituita special pentru acest eveniment. Echipa va fi formata din: Persoana desemnata de catre Valhalla Invest , Persoana desemnata de catre partener Happy Sport Bacau.

In cazul in care Castigatorul nu contacteaza Organizatorul in termen de cel mult 1 zi de la anuntul public al castigatorilor sau in cazul in care Castigatorul refuza sa ofere detalii legate de adresa de expediere a premiului sau alte detalii ce tin de intrarea in posesia premiului, acestia isi pierd dreptul de preluare a premiului, neputand avea ulterior nici o pretentie la despagubiri, compensatii sau alte reclamatii legate de premiu. Premiul neacordat va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

Organizatorul va oferi Premiul in mod direct Castigatorului, in cazul cand acesta va fi de fata la momentul tragerii la sorti, sau in cazul in care acesta nu va fi prezent, se va contacta pentru a se stabili o ulterioara modalitate de a intra in posesia premiului..

Tarifele de curierat aferente livrarii premiului sunt suportate de catre Organizator. Orice alte costuri care pot aparea (de exemplu daca premiul trebuie preluat de la o alta adresa decat cea transmisa initial de Castigator, aceasta presupunand cheltuieli suplimentare de deplasare la locatie, cheltuieli cu combustibilul, etc.) vor fi suportate de Castigator. De asemenea, Castigatorii suporta toate consecintele care decurg din furnizarea de date eronate privind intrarea in posesie a premiului.

Dupa predarea premiului, Organizatorul nu mai are nici o obligatie fata de Castigatori.

SECTIUNEA 8. EXCLUDEREA DIN CAMPANIE A UNUI UTILIZATOR

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din tombola fara o notificare prealabila si fara nicio justificare, acei Utilizatori care :

 • Prezinta un comportament ilicit in legatura cu Tombola;
 • Incalca prevederile prezentului Regulament;
 • Participa la Tombola cu folosirea abuziva a datelor altei persoane, fara stirea acesteia;
 • Sunt considerate de catre Organizator, din orice alte motive, ca fiind persoane care trebuie descalificate, mai ales daca acestea aduc atingere intereselor economice legitime ale Organizatorului, marcii produselor oferite ca premii, ori incalca demnitatea umana a altor persoane sau grupuri sociale.

SECTIUNEA 9. INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la campanie Utilizatorul isi exprima acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal (numele si prenumele iar in cazul castigarii unui premiu: numar de telefon). Temeiul juridic al utilizarii acestor date este contributia voluntara a Utilizatorului.

Mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru anumite probleme tehnice privind utilizarea platformei Facebook. Organizatorul refuza sa plateasca orice fel de despagubiri in cazul unor daune sau pierderi suferite de Utilizatori in timpul participarii la Tombola datorate unor deficiente, defectiuni sau functionarii necorespunzatoare a Tombolei, sau pentru costuri rezultate din sau legate de intarzierile care au avut loc in timpul desfasurarii Tombolei.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. INCETAREA TOMBOLEI

Prezenta tOMBOLA poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola.

11.05.2021                                                                  S.C Valhalla Invest S.R.L.


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Tombolei

“ PEDALEAZA IN VALHALLA”

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Tombolei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. VALHALLA INVEST cu sediul in Bacau, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J04/1319/2012, Cod Unic de Inregistrare RO 31033490 – denumita in continuare “Operator”

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. VALHALLA INVEST SRL, adresa str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2, Bacau, telefon:  0748254252, e-mail: contact@berariavalhalla.ro

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Tombolei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume si prenume;
 • Doar pentru castigatori: Telefon, pentru livrarea premiului;
 • Doar pentru castigatori: Adresa postala, pentru livrarea premiului.
 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Tombola vor fi prelucrate de catre Operator  in vederea:

 • organizarii si desfasurarii Tombolei;
 • desemnarii si validarii castigatorilor.
 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea de catre participant, a datelor pe talonul de tombola.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Tombolei de catre Operator vor fi dezvaluite angajatiilor din partea Organizatorului, responsabili cu organizarea si derularea Tombolei, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Tombolei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorului Tombolei se va face prin tragere la sorti.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa S.C. VALHALLA INVEST SRL, adresa str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 2, Bacau.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Tombola. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Tombolei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata online pe paginile de Facebook “Beraria Valhalla” si in cadrul evenimentului “PEDALEAZA IN VALHALLA”.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

S.C Valhalla Invest S.R.L.

11.05.2021